top of page

Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Шендеровський Михайло Юрійович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГО (далі – Виконавець), та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг у сфері пасажирських перевезень (далі – Замовник), в подальшому разом Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Публічний договір про надання послуг у сфері пасажирських перевезень (далі – Договір) про наступне.

1. Терміни і визначення

1.1. «Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті «За Кордон».

1.2. Веб-сайт «За Кордон» – сайт Виконавця, а саме сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям www.zakordon.net.ua.

1.3. «Сервіси сайту» – функціональні можливості сайту для використання Замовниками

1.4. «Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.5. «Послуги» – Послуга або декілька послуг у сфері пасажирських перевезень, які надаються Виконавцем, та зазначені у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця «Автобусні квитки».

1.6.  «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт «За Кордон» та акцептувала даний Договір.

1.7. «Виконавець» – суб’єкт господарювання, що надає послуги у сфері пасажирських перевезень та реквізити якого зазначено у розділі 10 цього Договору.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець – фізична особа-підприємець  Шендеровський Михайло Юрійович в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Замовнику послуги у сфері пасажирських перевезень передбачені Прейскурантом, який розміщений на сайті, на підставі усного або письмового звернення Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги у сфері пасажирських перевезень.

2.2. Послуги у сфері пасажирських перевезень надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері пасажирських перевезень. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

2.3. Надання послуг у сфері пасажирських перевезень здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди.

2.4. Виконавець гарантує, що всі відомості про Замовника, які містять конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України, міжнародного законодавства.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права Виконавця:

3.1.1. На оплату наданих послуг.

3.1.2. Відмовитись від надання послуг в разі порушення Замовником умов цього Договору.

3.1.3. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

3.1.4. Має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань по наданню Послуг за цим Договором.

3.1.5. Внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд.

3.1.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.2. Обов’язки Виконавця:

3.2.1. Надавати Замовнику послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.2. Вести та зберігати документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

3.2.3. Зберігати конфіденційну таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.

3.3. Права Замовника:

3.3.1. Отримати послуги у сфері пасажирських перевезень належної якості.

3.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про маршрути, розклад руху та вартість рейсових ліній компаній перевізників.

3.3.3. На конфіденційну таємницю про стан замовлення, факт звернення, а також про відомості, одержані при замовленні.

3.3.4. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст та обсяг послуг.

3.3.5. Оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту «Автобусні квитки».

3.3.6. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.3.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.4. Обов’язки Замовника:

3.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій Виконавця.

3.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію, які необхідні Виконавцю для надання послуг.

3.4.3. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

3.4.4. Оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.4.5. Прибути в місце надання послуг в дату та час надання послуг.

4. Порядок надання та приймання послуг

4.1. Послуги у сфері пасажирських перевезень надаються за допомогою функціоналу веб-сайту «За Кордон» у розділі «Автобусні квитки» або за допомогою засобів зв’язку представлених на веб-сайті «За Кордон» у розділі «Контакти».

4.2. До початку надання послуг Виконавець в усній формі погоджує з Замовником перелік та вартість всіх послуг, які будуть надані.

4.3. Надання послуг здійснюється за принципом замовлення послуг у сфері пасажирських перевезень.

5. Порядок оплати послуг

5.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до визначеної Прейскурантом ціни послуг на момент отримання послуги. Замовник може ознайомитися з діючим Прейскурантом за телефоном або на сайті Виконавця  за посиланням: www.zakordon.net.ua/bus-tickets.

5.2. Оплата наданих послуг здійснюється онлайн:

5.2.1. Здійснення Замовником оплати онлайн через систему “LiqPay”.

5.2.2. Здійснення Замовником безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.2.3. Шляхом повної передоплати на Веб-сайті «За Кордон» за допомогою спеціальної форми.

5.2.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.2.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором.

5.2.6. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

5.2.7. Право вибору способу оплати належить Замовнику. Виконавець має право відмовити Замовнику у виборі способу оплати виключно у випадку тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом.

5.2.8. Замовнику може надаватися знижка на вартість послуги, розмір якої визначається в порядку встановленому Виконавцем.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

6.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності по зобов’язаннях другої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.

6.5. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, якщо Замовник: не скористався послугами Виконавця у терміни, які повідомив Виконавець на відповідній сторінці Веб-сайту «За Кордон» та/або електронною поштою та/або іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

6.6. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: неможливості використання Послуги, ресурсів сайту та/або окремих сервісів Виконавця; дії будь-якої третьої особи під час одержання Послуги.

6.7. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, за результати використання інформаційних матеріалів останнім.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, завдану шкоду чи спричинені збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

7.2. Під Форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: епідемії, війни або збройні конфлікти, воєнні дії, теракт, революція, захоплення підприємств, страйки, аварії, пожежі, вибухи, обмеження експорту й імпорту, стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, оповзні, паводки, громадські заворушення, вибухи, виробничі аварії чи катастрофи, несправності механізмів, транспортних та вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючі норми та правила, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ чи організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, неспроможність постачальника або виробника товару (що не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події та обставини, що знаходяться поза межами контролю не виконуючої Сторони цього Договору, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла і не повинна була упередити або усунути дію чи наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів та при обставинах, що для неї склались.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають чи будуть виникати між Сторонами в процесі виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. Дія Договору та інші умови

9.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та містить всі істотні умови надання послуг, зазначених в Прейскуранті послуг. Оферта складається та підписується в одному екземплярі, який зберігається у Виконавця. Оферта розміщена в мережі Інтернет на офіційному сайті «За Кордон» та доступна до вільного ознайомлення. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

9.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.4. Власним акцептуванням Договору Замовник, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Замовнику мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в Замовлені та/або анкеті телефонний номер.

9.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

9.6. Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

9.7. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Виконавцем та підписаний Замовником (в тому числі, але не виключно Інформована добровільна згода Замовника).

9.8. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

9.9. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім встановлених законодавством України випадків.

9.10. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються:

9.10.1. На офіційному веб-сайті Виконавця.

9.10.2. На паперових носіях за місцезнаходженням Виконавця.

9.11. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Виконавця та на паперових носіях за місцезнаходженням Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

9.12. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, щодо Послуг, які були оплачені Замовником до набрання чинності такими змінами.

9.13. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

10. Реквізити Виконавця:

ФО-П Шендеровський Михайло Юрійович  

 код ЄДРПОУ 3355402691,  

 IBAN: UA843052990000026005005510838  

 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”,  

 тел.: +380983969680  

 e-mail: info@zakordon.net.ua

bottom of page